برنامه دوشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ – دکتر رضا قراشی -مشکلات اقتصادی ایران

Dr. Reza Ghorashi

Time: January 11, 2020 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09
Meeting ID: 703 202 1982
Passcode: kanoon

7:00-7:30    Virtual Socialization   دیدار یاران

7:30-7:40    Welcome & Future Programs
 خوشآمد گویی و اعلام برنامه های آینده 
7:40-8:30    Guest speaker’s speech
سخنرانی مهمان کانون 
8:30-8:45     Break   انتراکت
8:45-9:45     Questions, comments and answers پرسش ، نظر دهی و پاسخ   
9:45-10:00   Good bye and the end of program بدرود وپایان برنامه 

مهمان این هفته کانون: دکتر رضا قراشی
۲۰۲۱ دوشنبه ۱۱  ژانویه
موضوع سخنرانی: مشکلات اقتصادی ایران

رضا قراشی
استاد اقتصاد و مدیربرنامه مطالعات جهانی در دانشگاه استاکتون در ایالت نیو جرسی امریکا. تحقیقاتی در مورد رابطه
دولت و اقتصاد و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی ایران انجام داده و مقالاتی در نشریات انگلیسی و فارسی زبان به
.چاپ رسانده است
:بخشی از انتشارات وی را در زیر خواهید داشت

G. Reza Ghorashi (June 2019) Iranian Economy and US sanctions, Global Journal of Economic
and Finance Vol. 3 #2, June 2019.
http://gjefnet.com/index.php/current
and http://gjefnet.com/index.php/archives
G. Reza Ghorashi (2017) The Significance of Iran’s 2017 Presidential Election, Socialism and
Democracy, 31:3, 94-109, DOI: 10.1080/08854300.2017.1388038
Effects of the JCPOA on the Iranian Economy — American Iranian Council.
http://www.us-iran.org/news/2017/4/15/the-effects-of-the-jcpoa-on-the-iranian-economy
Iran’s Post-Sanctions Economic Challenges – American International …
aijhss.cgrd.org/images/Vol2No1/3.pd
Iran’s Nuclear Deal; a First Step? – Counterpunch.