ویدیوی سخنرانی حمید آصفی- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ – مضوع سخنرانی: جنبش کارگری و وضعیت معیشتی کارگران در ایران

ویدیوی سخنرانی حمید آصفی- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ – مضوع سخنرانی: جنبش کارگری و وضعیت معیشتی کارگران در ایران