برنامه دوشنبه ۹ نوامبر دوهزار و بیست – علی سجادی

موضوع: تاریخچه ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکره مجلس شورای ملی

سخنران: علی سجادی

علی سجّادی روزنامه نگار مقیم شهر واشنگتن  است،  از سال 1980 با نشريات ايرانشهر واشنگتن، پَر، ایران شناسی، و علم و جامعه همکاری کرده. چندین سال دبیر خبر در رادیو فردا – واشنگتن، و سردبیر بخش فارسی صدای امریکا بوده است. علی سجادی در چهل سال اخیر مقالات و کتابهایی در زمینۀ مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، و سیاسی ایران منتشر کرده است. از جمله 

  • آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله، سال  2018  

  • غروب صادق (به همراه یادداشتهای صادق قطب زاده در سفر عراق)، سال 2017  

  • اوراق کبود گزارشی از 20 کتاب در باب ایران معاصر، سال 2016  

  • زبان شعر در زمان اعتراض با همکاری هادی بهار، سال 2020  

  • جلد نخست ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی، سال 2020

علی سجادی امشب دربارۀ جنبه ای از تاریخ ملی شدن نفت گفتگو می کند که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و آن عدم تطابق اظهارات شادروان دکتر مصدق در کتاب  خاطرات و تألمات ایشان با اسناد باقی مانده از رویدادهای آن زمان است