ویدئوی سخنرانی خانم فریده پور عبدالله -دو نوامبر دوهزار و بیست

اعلامیه حقوق بشرچالشها و دست آوردها – فریده پورعبدالله – دو نوامبر دوهزار و بیست