ویدیوی سخنرانی دکتر عطا هودشتیان- ۲۶ اکتبر دوهزار و بیست

 

قرار بیست و پنج ساله چین- دکتر عطا هودشتیان- ۲۶ اکتبر دوهزار و بیست