برنامه دوشنبه ۱۹ اکتبر دو هزار و بیست – مهدی فتا پور

موضوع: جناح بندی های درون حکومتی

سخنران : مهدی فتا پور

مهدی فتاپور در سال 1330 در شهر تهران متولد شد. وی فعالیت سیاسی را با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران  در سال 1347 آغاز کرد و در سالهای 1347 تا 1352 از نمایندگان دانشجویان و مسئولان جنبش دانشجویی بود و در همین رابطه در سال 1350 دستگیر و یک سال زندانی بود

وی در سال 1351 پس از آزادی از زندان در ارتباط با سازمان چریکهای فدایی خلق قرار گرفت و تحت  مسئولیت مستقیم حمیداشرف مسئولیت فعالیت های دانشجویی این سازمان را عهده دار شد. وی در سال 1352 دستگیر و تا تابستان سال 1356 زندانی بود

وی پس از آزادی از زندان مجددا در ارتباط با سازمان چریکهای فدایی خلق قرار گرفت و بعنوان یکی از مسئولان سیاسی این سازمان در جریان انقلاب فعالیت نمود. وی مسئولیت روابط علنی و سازمانهای جنبی را در این سازمان عهده دار بود و در تشکیل سازمان دانشجویان پیشگام فعالیت نموده و از طرف سازمان مسئولیت این تشکل را عهده دار بود. در سالهای پس از انقلاب وی از مسولین سازمان چریکهای فدایی خلق و بعد از انشعاب سازمان فداییان اکثریت بود و از طرف این سازمان در مناظره سیاسی تلویزیونی با آقایان بهشتی، کیانوری و پیمان شرکت نمود

پس از یورش به سازمان اکثریت در سال 61 رهبری ای سازمان از کشور خارج شد و تصمیم گرفته شد که ایشان در ایران بماند و عقب نشینی نیروهای سازمان و خروج بخشی از کادرهای این سازمان به خارج از کشور را سازمان دهد. وی در زمستان سال 1362 از کشور خارج شد و درکشور آلمان ساکن شد و فعالیت های سیاسی خود را در تبعید ادامه داد

وی در سال 1383 در شکل گیری اتحاد جمهوریخواهان مشارکت داشت و پس از تشکیل تا سال 1392 مسئولیت هیات سیاسی اجرایی این سازمان را عهده دار بود

وی در آلمان تحصیلات خود را در رشته انفورماتیک بپایان رساند و در همین کشور بعنوان مدیر پروژه در این بخش کار میکند