ویدئو سخنرانی دکتر کاظم علمداری ۵ اکنبر دوهزار و بیست

سخنرانی دکتر کاظم علمداری ، موضوع: مفهوم استقلال و گفتمان غرب ستیزانه