برنامه دوشنبه هفت سپتامبر دوهزار و بیست- به مناسبت روز کارکر برنامه ندارد

 

کانون به دلیل روز کارگر در امریکا برنامه ندارد