ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۰- موضوع سخنرانی: خشونت های ناموسی در ایران ، فرضیه های نظری و راه کارهای عملی

ویدئوی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور- دو شنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۰- موضوع سخنرانی: خشونت های ناموسی در ایران ، فرضیه های نظری و راه کارهای عملی