مجمع عمومی کانون و انتخابات مدیران برای سال های دوهزار و بیست و دوهزار وبیست یک میلادی

مجمع عمومی کانون و انتخابات مدیران برای سال های دوهزار و بیست و دوهزار وبیست یک میلادی

نخستین مجمع عمومی  وانتخابات کانون از طریق مجازی به دلیل رعایت شرایط بهداشتی ایجاد شده توسط ویروس کرونا در تاریخ ۱۵ و ۲۲  جون دو هزار و بیست از طریق زوم برگزار گردید

در طول  سی وهشت سال گذشته از سال ۱۹۸۲ هر ساله انتخابات کانون بصورت  حضوری انجام میگرفت و این تجربه ای جدید در حیات کانون میباشد

اتنخابات با حضور مجازی جمعی از اعضا و هواداران  کانون در محیطی بسیار دوستانه و دموکراتیک برگذار گردید و نتایج آن به قرار زیر میباشد

خانم‌ها: مونیکا وکیلی، پریوش مقدم و آقایان  منصور امین زاده ، مرتضی فلاحیان  و ایرج رجبی به عنوان مدیران کانون انتخاب گردیدند
آقایان فرامرز رفیعی و علیرضا رضایی  نیز  به ترتیب به عنوان عضوعلی البدل اول و دوم انتخاب  گردیدند

 

 

مونیکا وکیلی مدیر اداری ومالی                                  پریوش مقدم مدیر روابط عمومی

 

 

 

 

 

ایرج رجبی مدیر فناوری

منصور امین زاده مدیر سخنرانی

مرتضی فلاحیان مدیر تدارکات و جشن ها

 

علیرضا رضایی عضو علی البدل دوم

فرامرز رفیعی عضو علی البدل اول