برنامه دوشنبه ۱۰ ماه آگوست ۲۰۲۰

موضوع: کرونا و سیاست
سخنران: مسعود نقره کار

مسعود نقره کار،نویسنده و پژوهشگر، تاکنون سی کتاب در چهارعرصه منتشر کرده است یک – تاریخ جنبش روشنفکری وکانون نویسندگان ایران ) شش کتاب(: برای نمونه: مجموعه ی پنج جلدی » بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تاریخی– تحلیلی کانون نویسندگان ایران«. وتازه ترین کارها: پژوهشی در باره » نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لاتها در تاریخ معاصر ایران« با عنوان » زنگی های گود قدرت«. دو- دگراندیشی وکشتار دگراندیشان در ایران )پنج کتاب: ( برای نمونه: کتاب مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان درایران سه- پزشکی و روانشناسی )هشت کتاب 🙁 برای نمونه: » مقدمه ای بر روانشناسی علمی–پاولوف گرایی« ویاکتاب » تراژی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران«. چهار- ادبیات داستانی )یازده کتاب:( برای نمونه: رمان “بچه های اعماق“، رمان “هذیان های مقدس”، رمان ” رویاهای آبی” و رمان ” روزی که من ایرانی –امریکایی شدم “. و چند مجموعه ی داستان کوتاه »بسوزان عشق« و » نوعی اززندگی«، ورمانی که به زبان انگلیسی منتشرشده است با نام » مسیح گورستان طلایی«. و داستانی برای کودکان به زبان فارسی و انگلیسی به نام » دنیا خانۀ من است«