برنامه سخنرانی وپرسش وپاسخ امیر جواهری لنگرودی در یک ویدیو

موقعیت شغلی و امنیت کارگران در دوران بحران کرونایی- امیر جواهری در یک ویدیو