برنامه ۶ جولای دوهزار و بیست – امیر جواهری لنگرودی

موضوع : موقعیت شغلی و امنیت کارگران در دوران بحران کرونایی

سخنران : امیر جواهری لنگرودی

مدیر پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ  از فعالین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ هستم که ار ابوابجمعی نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران / خارج کشور می باشد