ویدئوی سخنرانی ارس جیزان- دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: بی خانمانی در امریکا

ویدئوی سخنرانی ارس جیزان- دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲- موضوع سخنرانی: بی خانمانی در امریکا