مجمع عمومی سالیانه کانون دوستداران فرهنگ ایران – ۱۵ جون دوهزار و بیست

 نخستین مجمع عمومی مجازی کانون در طول ۳۸ سال گذشته – ۱۵ جون دوهزار وبیست