سخنان خانم فریفته امام قرشی عضو هیات مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران در رابطه با گزارش و انتخابات کانون