ویدیوی سخنرانی دکتر الهیار کنگرلو – اول جون دوهزار وبیست

نسخه علمی داستان آفرینش: راهی برای اصلاح اسلام- دکترالهیار کنگرلو-اول جون دوهزار وبیست