ویدیو ی سخنرانی دکتر بهروز بیات – ۲۵ مه ۲۰۲۰ -موضوع سخنرانی: سرنوشت برجام با توجه به کوید ۱۹

ویدیو ی سخنرانی دکتر بهروز بیات – ۲۵ مه ۲۰۲۰ -موضوع سخنرانی: سرنوشت برجام با توجه به کوید ۱۹