برنامه دوشنبه ۶ ماه آوریل ۲۰۲۰

بحث آزاد
موضوع: گفتگوی اعضاء و مدیران
سخنرانان:‌ اعضاء کانون
محل برگزاری برنامه: بصورت مجازی با کمک نرم افزار زووم