برنامه دوشنبه ۱۶ مارچ ۲۰۲۰ – سخنرانی دکتر کنگرلو به علت تعطیلی مدرسه و رعایت نکات بهداشتی به تعویق افتاد

سخنرانی دکتر کنگرلو به علت تعطیلی مدرسه و رعایت نکات بهداشتی به تعویق افتاد