برنامه ۸ مارچ دوهزار بیست کنسل گردید

موضوع: جشن بزرگداشت روز بین المللی زنان به علت عدم امکان مسافرت سخنران اصلی خانم پروانه حسینی و تردید برگزارکننده گان جهت گردهمائی در یک محیط بسته بدلیل رعایت نکات بهداشتی کنسل گردید