برنامه دوشنبه ۹ مارچ دو هزار و بیست تغییر نمود

برنامه دوشنبه ۹ مارچ دو هزار و بیست بدلیل کنسل شدن سفر سخنران خانم پروانه حسینی به بحث آزاد زیر تغییر یافت
کرونا: شرایط ایران و امریکا