برنامه یکشنبه ۸ مارچ دوهزار و بیست

موضوع: جشن بزرگداشت روز بین المللی زنان

Happy International Women’s Day

Speakers: Maria Rohaly, Shukria Bradost, Parvaneh Hosseini

Live Music and Choir