برنامه دوشنبه ۱۰ فوریه دوهزار و بیست

موضوع: کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز

سخنران: مهرزاد بروجردی

مهرزاد بروجردی،  استاد و رئیس دانشکده امور همگانی و بین اللملل دانشگاه ویرجینیا تک میباشد و قبل از این استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز بودند.  تاکنون کتاب های «ایران پسا انقلاب: کتابچه راهنما»، ” روشنفکران ایرانی و غرب” ، “تراشیدم، پرستیدم، شکستم” و” آئینه ای برای امیر مسلمان:اسلام و اندیشه حکومت گری” از ایشان به چاپ رسیده اند. بروجردی رئیس پیشین انجمن بین المللی ایران شناسی و یکی از دو مدیر وبگاه داده های ایران میباشد