برنامه دوشنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۹

موضوع: انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده امریکا

 

 

 

محل برنامه: بدلیل انتخابات روز بعد

Lecture Hall of James Madison high School Entrance 12 or 9