برنامه دوشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ – جشن مهرگان با همیاری سازمان های منطقه

جشن مهرگان با همیاری چندین گروه فرهنگی منطقه واشنگتن