ویدیو سخنرانی دکتر سروش دباغ – سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری ۲۳ سپتامبر دوهزار و نوزده

سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری

سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری- پرسش و پاسخ یک از دو

سالک مدرن شرقی – سهراب سپهری- پرسش و پاسخ دواز دو