برنامه دوشنبه ۸ جولای دوهزار و نوزده

Screen Shot 2019-07-07 at 4.44.31 PMمتآسفانه آقای محمد ارسی بدلیل بیماری سفرشان را لغو نمودند. بجای آن بحث آزاد در مورد علم و شبه علم برگزار خواهد شد

موضوع: نظامی شدن ایران بر مبنای نظامی شدن پاکستان

سخنران: محمد ارسی

محمد ارسی محقق مسائل سیاسی ایران میباشد و در حال حاضر مقیم امریکا هستند