برنامه دوشنبه ۲۴ جون ۲۰۱۹ – انتخابات هیئت مدیره کانون

انتخابات هیئت مدیره ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰

انتخابات در حضور جمعی از اعضا و هواداران کانون در محیطی بسیار دوستانه و دموکراتیک برگذار گردید ونتایج آن به قرار زیر میباشد

پنج عضو اصلی خانم ها شکوفه وکیلی و فریفته امام قریشی و آقایان غلام عباسی ، فریدون جیزان و غلام ترشیزی میباشند

عضو علی البدل اول خانم آتی وکیلی و عضوعلی البدل دوم آقای ایرج امبش میباشند