برنامه دوشنبه ۶ می دوهزار و نوزده

موضوع:  نیازهای جنبش کارگری و وظایف ما

سخنران: محمد اشرفی

محمد  اشرفی در سال ۱۳۳۹ در روستای ورزقان در اذربایجان متولد شد. پدر او کارگر ساختمان و در تهران کارمیکرد ومخارج خانواده را تامین میکرد. در ۹ سالگی به تهران مهاجرت کردند و ایشان از ۱۳ سالگی  به کار پرداخت،  روزها به دست فروشی و شبها به درس ادامه میداد و دیپلم متوسطه را به صورت آزاد گرفت. در سال ۱۳۵۵ پدرش فوت کرد ومحمد متکفل خانواده شد. در همین سال  به عنوان شاگرد بنا در شرکت ساختمانی ایران پی به استخدام در آمد. در ان سال مثل خیلی ها بی کار شد ومجددا  دست فروشی را شروع کرد و چندی بعدبه  لوله کشی وسیم کشی ساختمان  پردا خت. در سال ۶۵ به دلیل رابطه با پسر عمه اش دستگیرو توانست بقبولاند که رابطه ان ها فقط یک رابطه فامیلی بوده و بالاخره به سه سال حکم زتدان تعلیقی آزاد شد. در سال ۱۳۷۴ ضمن کار برای تامین مخارج ، وارد دانشگاه پیام نور شد و تا مقطع لیسانس در رشته خبر نگاری ادامه داد ولی مدرک تحصیلی را به او ندادند. در سال ۸۰ به کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری در ایرا ن پیوست و در همان سال در پارک لاله همراه با ۱۵ نفر دیگر دستگیر شد وسه پرونده بر علیه او تشکیل شد که  در اولی به شش سال ، دومی به سه سال محکوم شد که آخری هم چنان باز است  ولی به صورت موقت آزاد شد. در ۲۱نیمه شب بهمن ۸۸ با یورش به محل سکونتش مجددابه اتهام ساخت تشکیلات برانداز دستگیر که بعدا  به قید وثیقه آزاد شد. با تصمیم جمعی همراهان از جمله شاهرخ زمانی ایشان کشور را ترک و به ترکیه گریخت که به نوبه  خود داستان مفصل دارد. مدت سه سال در ترکیه گذراند، وضمن کارسیم کشی ساختمان، همراه  کارگران ایرانی و ترک فعالیت میکرد. حدرد چهارسال است که در کانادا زندگی میکند و هم چنان در راه ایجاد تشکل های کارگری فعال است