برنامه دوشنبه ۱ آپریل دوهزار و نوزده

موضوع: طنز تلخ تاریخ : فتحعلیشاه قاجار

سخنران: دکتر احمد کاظمی موسوی

حقوقدان، تاریخ شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی و استاد مطالعات اسلامی است. ایشان در دانشگاه های ایران،  سنگاپور و امریکا تدریس نموده اند. ایشان اکنون به تدریس در دانشگاه جرج  واشنگتن مشغول میباشند ودارای تالیفات متعددی به فارسی و انگلیسی میباشند