ویدیو سخنرانی اشکبوس طالبی – حافظه ما چگونه کار میکند؟ ۱۸ مارس دوهرار و نوزده

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش یک از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش دو از دو

حافظه ما چگونه کار میکند؟ بخش پرسش و پاسخ