برنامه دوشنبه ۲۵ فوریه دوهزار و نوزده

Screen Shot 2019-02-28 at 8.08.00 PMجلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون بنا بر در خواست اعضأء.‌
هدف اعضاء از این تقاضا کمبود وقت در مجمع عمومی میاندوره ای جهت قدردانی از هیئت مدیره و فعالین کانون و پاسخ به برخی از سئوالات اساسی مطرح شده میباشد