ویدئوی سخنرانی دکتر فرشید مقیمی نوزده نوامبر دو هزار و هیجده –احمد کسروی

موضوع سخنرانی بخش اول

موضوع سخنرانی بخش دوم

پرسش و پاسخ