ویدئوی سخنرانی سپیده جدیری

موضوع: نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش اول

نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش دوم

نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش اول پرسش و پاسخ

نقش شاعران سیاسی در تحولات امروز ایران، بخش دوم پرسش و پاسخ

خانم سپیده جدیری در ابتدای سخنرانی خود توسط تلفن هوشمند خود، موسیقی لینک این ویدئو را در کانون پخش کردند که شعر آن از فرخی یزدی، شاعر ایرانی و خواننده آن احمد ظاهر میباشد. خانم سپیده جدیری در مورد این ویدئو گفتند که این شعر را فرخی یزدی، شاعرایرانی علیه رضاشاه سروده بوده است و خواننده پیشرو افغانی، احمد ظاهر آنرا خوانده است که اوهم در افغانستان ترور شد و طالبان سعی در شکستن سنگ قبر او داشت