دوشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

موضوع: سلامتی چیست و چگونه آنرا حفظ کنیم؟
سخنران: دکترفریده صادقی

دکتر فریده صادقی دارای ۳۷ سال سابقه کار پژشگی در بیمارستان های شمال ویرجینیا میباشند. تخصص ایشان در زمینه بیماریهای داخلی میباشد. سخنرانی ایشان شامل است از شرح و توضیح عواملی که در سلامت بودن نقش دارند و روش هایی که تمرین آنها باعث حفظ سلامت میشود