برنامه دوشنبه ۸ ماه اکتبر ۲۰۱۸

بحث آزاد

موضوع: نقش اصلاح طلبان در چهل سال حکومت جمهوری اسلامی
توضیح: عده ای معتقدند اصلاح طلبان یکی از موانع رسیدن به دمکراسی بوده اند