برنامه دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

موضوع: نقش زنان در تحولات پس از دیماه در ایران
سخنران: فریبا ثابت

فریباثابت فعال سیاسی چپ و فعال جنبش زنان ،از جان بدر بردگان کشتار ۶۷ ،نویسنده کتاب یادهای زندان ، فعالیت سیاسی خود را از دوران دانشجویی در دهه ۵۰ در دانشگاه شیراز شروع کرد. بعد از انقلاب همراه با تشکیل راه کارگر به این سازمان پیوست در همین رابطه در بهار ۶۲ همراه با دختر ۱۰ ماهه اش دستگیر شد و حدود هشت سال را در زندان گذراند مدتی پس از ازادی به فرانسه امد. در فرانسه همراه با فعالیت سیاسی و فعالیت در حوزه حقوق زنان در رشته حقوق به تحضیل پرداخت . وی از جمله بنیان گذاران انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس است. فریبا ثابت هم چنین مقالانی راجع به مسایل زنان ، زندان و علیه اعدام در سایت ها انتشار داده است