برنامه دوشنبه ۱۰ ماه سپتامبر ۲۰۱۸

موضوع: تقسیم دریای مازندران
سخنرانان: محسن سازگارا و شهاب شباهنگ

محسن سازگارا فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگراست. او در دولت محمد علی رجایی معاون سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی بود. او پس از خروج از ایران، به فعالیت در رابطه با مسائل سیاسی ایران  و هم چنین فعالیتهای سیاسی در وبسایت شخصیش پرداخت

شهاب شباهنگ، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و از زبان خود ایشان «یک ایرانی آزادیخواه» است