برنامه دوشنبه ۱۳ ماه آگوست ۲۰۱۸

موضوع: ارزیابی های گوناگون از سیاست آمریکا در مورد مبارزات مردم ایران