برنامه دوشنبه ۲۳ جولای ۲۰۱۸

موضوع: وضعیت کنونی جنبش زنان و تآثیر دختران انقلاب بر جنبش
سخنران: فریبا داوودی

فريبا داودي مهاجر كارشناس ارشد در رشته علوم سياسي و روابط بين الملل است
وي در ايران روزنامه نگار ، عضو شوراي مركزي دفتر ادوار تحكيم ، عضو شوراي مركزي انجمن دفاع إز روزنامه نگاران ، عضو شوراي مركزي انجمن روزنامه نگاران زن بوده و إز مؤسسين كمپين يك ميليون امضا بوده و به دليل فعاليت هاي سياسي و اجتماعي محكوم به نه سال زندان هاي تعليقي و تعزيري شده است
داودي مهاجر برنده چنين جايزه حقوق بشر شده و پس إز مهاجرت سال ها به عنوان مشاور ارشد فني در جوزه حقوق بشر و مقابله با خشونت خانگي و ترويج خانه هاي أمن فعاليت كرده است