چندین ویدئو از مراسم بزرگداشت دکتر یونس پارسابناب

شروع برنامه توسط دکتر فرشید مقیمی

 

موسیقی آذری، بخش ۱

 

موسیقی آذری، بخش ۲

 

موسیقی آذری، بخش ۳

 

موسیقی آذری، بخش ۴

 

سخنان دکترمحمداقتداری

 

سخنان آقای افشین بناب، پسر دکتریونس پارسابناب

 

سخنان محمدعابدینی، دوست دکتر یونس پارسابناب

 

سخنان ایرج امبش

 

خوانش نامه های آقایان اسدیان و ضمیری توسط دکتر فرشید مقیمی

 

سخنان دکتر بهرام زندی

 

سخنان دکتر مهدی ناظر

 

سخنان دکتر تبریزی و آقای شهرام اشراقی، سپس اهداء لوحه تقدیر، قبول لوحه و سخنان دکتر پارسا

 

سخنان دکتر ماسالی، خانم زهره خیام، سهراب جاهد، سپس شروع موسیقی آقای ارسلان حمیدی

 

اجرای زیبای ویولون توسط آقای ارسلان حمیدی

 

اعلام پایان مراسم توسط دکتر فرشید مقیمی