مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده دکتر یونس پارسابناب

از شما دعوت میشود در مراسم بزرگداشت دکتر یونس پارسابناب شرکت نمائید