برنامه دوشنبه ۷ ماه می ۲۰۱۸

موضوع:  نقش زحمتکشان در انقلاب ملی ایران
سخنران: منصور اسانلو

منصور اسانلو سندیکالیست کارگری است . از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی ایران در دهه هشتاد خورشیدی. او و دوستانش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوسرانی تهران و حومه را بعد از بیست و سه سال رخوت جنبش کارگری بازگشایی کردند. در ۱۳ خرداد ۱۳۸۴  زیر فشار های شدید حکومتی ها اسانلو ویارانش موفق به برگزاری مجمع عمومی کارگران شرکت واحد شدند. در همان مجمع با بالاترین آرای حاضرین به عنوان رییس هیات مدیره  سندیکا برگزیده شد. از آن پس بارها دستگیر شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به رندان افتاد ، جمعا بیش از   چهارده ما ه سلول های انفرادی را تحمل کرد، تا نهایتا با دخالت و زیر فشار شدید اتحادیه های جهانی کارگری و نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشر ، به خصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان جهانی کار- همچنین با در خواست ملیونها انسان آزادی خواه که در نقاط مختلف جهان بارها  خواهان آزادی او شدند، بعد از شش از زندان رجایی شهر بیرون آمد. بدلیل احتمال ترورش از سوی عوامل  با سر و نه خود سر حکومت از کشور خارج و کماکان به فعالیت هایش ادامه داد. در این مرحله علاوه بر مطالبات کارگران ، از حقوق همه مزد بگیران و زندانیان دفاع کرده و می کند. او با  همکاری گروهی از جوانان خوش فکر ، کارگر و دانشجو سایت خبر گر را به عنوان یک مرکز مبارزه آزادیخواهانه  جدید بنیان گذاشت. از طریق این سایت و برخی بر نامه های تلویزیونی مثل همبستگی نو در تلویزیون اندیشه و برنامه همراه با مزد بگیران از تلویزیون دیدگاه ، توانستند جنبش ستم دیده گان دادخواه را در همیاری با همبستگی برای دموکراسی و ‌حقوق بشر ایجاد کنند. بازوی اجرایی آن در داخل کشور عیاران معیشت هستند،که کارهای بزرگ تبلیغاتی و تشکیلاتی را سامان داده اند.  کماکان او وتیم خبر گر صدای ستم دیده گان دادخواه ، صدای بی صدایان هستند. نیاز به گسترش کار از حوزه صنفی به سیاسی با توجه به نیاز ها و امکاناتی که در این دوره وجود داشت، یکی از اصلی ترین تلاش های اسانلو کمک به تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران است