برنامه دوشنبه ۱۶ ماه آوریل ۲۰۱۸

موضوع: خیزش دیماه مردم اعماق، دستآوردها و درسهای آن
سخنران: حسن حسام

بیوگرافی مختصر حسن حسام: ۷۳ ساله متولد رشت – شاعر، نویسنده – از اعضای اولیه کانون نویسندگان در ایران و در تبعید و عضو چند دوره هیات دبیران آن – کمونیست و از فعالین سازمان راه کارگر – زندانی سیاسی دو رژیم سلطنتی و اسلامی – هم اکنون ساکن فرانسه – عضو انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیده تی ایران در فرانسه و نیز تشکل: همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه.
کتابهایی که تا کنون از ایشان منتشر شده اند عبارتند از:
۱- از آن سالها ( مجموعه داستان ) ۱۳۵۲ ایران
۲- کارنامه احیاء ( مجموعه داستان ) ۱۳۵۵ ایران
۳- دفترهای شعر زندان ( مجموعه شعر ) ۱۳۵۶ انگلیس
۴- آواز خروسان جوان ( دو منظومه ) ۱۳۵۷ ایران
۵- در جاده رهایی ( مجموعه شعر ) ۱۳۵۷ ایران
۶- اول ماه مه ( یک منظومه کارگری ) ۱۳۵۹ ایران
۷- تیرباران ( یک قصه و یک گزارش ) ۱۳۵۹ ایران
۸- چهار فصل ( یک منظومه بلند ) ۱۳۶۸ آلمان
۹- خوشه های آواز ( سه دفتر شعر ) ۲۰۰۴ آلمان
۱۰-  گوزن و صخره ( مجموعه شعر ) ۲۰۱۲ آلمان
۱۱- اینجا برقص! ( مجموعه شعر ) ۲۰۱۸ سوئد
۱۲- در دست انتشار: با سعید، در راه ( مجموعه مقالات و نقدهای ادبی ) ۲۰۱۸ سوئد