برنامه دوشنبه ۱۹ ماه مارس ۲۰۱۸

موضوع: مقایسه مبارزات زنان ایران و افغانستان
سخنران: خدیجه بهاری

خديجه بهاري (بهار) دانشجوي رشته مديريت جهاني مقطع ارشد در دانشگاه بالتيمور، تجربه ايشان در زمينه سازمان هاي غير دولتي، بخش خصوصي، و ارگانهاي بين المللي است. عضو فعال هيت مديره  و گاهاً در بعضي مكاتب در ايالت مريلند براي دانشجويان از تجربيات شخصي خود به عنوان يك فرد تاثير گذار ميگويد. بهترين بخش تجربه كار هاي خانم بهاري برميگردد به گذشته ايشان در افغانستان بعد از يازدهم سپتامبر يك موسسه اي غير انتفاعي را پايه گذاشت و خدمات عظيمي به مردم خصوصآ زنان و دختران جوان انجام داد. چند سال قبل تر ازان در ايران زندگي كرد و در رشته ساخت اندام مصنوعي در تهران درس خواند و مدرك اخذ نمود. خانم بهاري به حيث رييس جامعه مدني در كابل دو دور انتخاب شد و براي برابري و استقلال زنان فعاليت هايي را انجام داد