برنامه دوشنبه ۲۲ ماه ژانویه ۲۰۱۸

موضوع: زندگی و افکار مریم میرزاخانی
سخنران: جعفر وثوقی
مسئول جلسه: فرشید مقیمی
محل برنامه: کافه تریای دبیرستان جیمز مدیسون

Entrance 3
صرف چای و شیرینی : ۷ تا ۷:۳۰ بعدازظهر
برنامه سخنرانی : ۷:۳۰ تا ۹:۴۵ شب