برنامه دوشنبه ۸ ماه ژانویه ۲۰۱۸

مجمع عمومی میاندوره ای

این برنامه بخاطر یخبندان و تعطیلی مدارس کانتی فیرفکس تعطیل شد

مجمع عمومی میاندوره به وقت دیگری در آینده موکول خواهد شد که متعاقبا به اطلاع
شما خواهد رسید
Screen Shot 2016-01-27 at 7.54.55 PMبنا بر تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران، مجمع عمومی میان دوره ای در دوشنبه ۸ ماه ژانویه برگزار خواهد شد. در این برنامه، هیئت مدیره کانون گزارش فعالیت های شش ماهه گذشته و برنامه های آینده خود را به مجمع عمومی کانون ارائه داده و به پرسش های اعضاء پاسخ خواهند گفت