برنامه دوشنبه ۲۰ ماه نوامبر ۲۰۱۷

موضوع: چگونه در باب دموکراسی  اندیشه کنیم
سخنران: علی میرسپاسی

علی میرسپاسی استاد جامعه‌شناسی و مطالعات خاورمیانه در دپارتمان گالاتین دانشگاه نیویورک و و رئیس مرکز مطالعات ایران‌شناسی دانشگاه نیویورکاست. او از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی محقق مرکز کارنِگی بوده و در کالج‌های همپشایر، اَمهرست، ماونت هولیوک، اسمیت و دانشگاه ماساچوست در شهر امهرست تدریس نموده است. زمینه پژوهش میرسپاسی، نظریه‌های اجتماعی مدرنیته، جامعه‌شناسی تاریخی، تطبیقی، جامعه‌شناسی دین، مطالعه فرهنگ و جوامع خاورمیانه، و اسلام و تغییرات اجتماعی می‌باشد. برای آشنائی با تآلیفات علی میرسپاسی به معرفی نامه ایشان در ویکی پدیا مراجعه نمائید