برنامه دوشنبه ۲۳ ماه اکتبر ۲۰۱۷

موضوع: مسئله کردستان استقلال، فدرالیسم، خودمختاری؟
سخنران : محمد امینی

محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. از محمد امینی بیش از 180 نوشتار و کتاپ به چاپ رسیده است. زندگی و زمانه احمد کسروی، سوداگری با تاریخ درباره دوران  زمامداری زنده یاد محمد مصدّق، بازبینی شیعی گری و صوفی گری احمد کسروی، فداییان اسلام و سودای حکومت اسلامی، تاریخ حجاب
و بی حجابی در ایران مدرن، بغرنجی های قومی و ملی در ایران، از شمار کتاب های منتشر شده او هستند. امینی هفته ای دوبرنامه تلویزیونی با نام برگی از تاریخ (با حسین
مهری) و یک کلمه اجرا می کند

در آغاز این برنامه، به مناسبت انتشار دفتر هنر ویژه محمّد مصّدق، کار بیژن اسدی پور، درباره این کار سخن خواهد رفت و این شماره دفتر هنر رونمایی خواهد شد

 

 فلایر توسط خود سخنرانان این برنامه تهیه شده است